Sơ đồ các tòa phân khu Riviera

Sơ đồ các tòa phân khu Riviera

Mặt bằng các tầng Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 2 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 2 Tòa C - Riviera

Mặt bằng tầng 3 – 9 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 3 - 9 Tòa C - Riviera

Mặt bằng tầng 10 – 14 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 10 - 14 Tòa C - Riviera

Mặt bằng tầng 15 – 18 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 15 - 18 Tòa C - Riviera

Mặt bằng tầng 19 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 19 Tòa C - Riviera

Mặt bằng tầng 20 – 21 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 20 - 21 Tòa C - Riviera

Mặt bằng tầng 22 – 32 Tòa C – Riviera

Mặt bằng tầng 22 - 32 Tòa C - Riviera

Layout căn hộ Tòa C – Riviera

Layout căn hộ 1 phòng ngủ

Layout căn hộ 1 phòng ngủ

Layout căn hộ 1 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 3 phòng ngủ

Layout căn hộ 3 phòng ngủ

Layout căn hộ 3 phòng ngủ