Sơ đồ các tòa phân khu Riviera

Sơ đồ các tòa phân khu Riviera

Mặt bằng các tầng Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 2 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 2 Tòa E - Riviera

 

Mặt bằng tầng 3 – 9 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 3 - 9 Tòa E - Riviera

Mặt bằng tầng 10 – 14 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 10 - 14 Tòa E - Riviera

Mặt bằng tầng 15 – 18 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 15 - 18 Tòa E - Riviera

Mặt bằng tầng 19 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 19 Tòa E - Riviera

Mặt bằng tầng 20 – 21 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 20 - 21 Tòa E - Riviera

Mặt bằng tầng 22 – 31 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 22 - 31 Tòa E - Riviera

Mặt bằng tầng 32 – 37 Tòa E – Riviera

Mặt bằng tầng 32 - 37 Tòa E - Riviera

Layout căn hộ Tòa E – Riviera

Layout căn hộ 1 phòng ngủ

Layout căn hộ 1 phòng ngủ

Layout căn hộ 1 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 2 phòng ngủ

Layout căn hộ 3 phòng ngủ

Layout căn hộ 3 phòng ngủ

Layout căn hộ 3 phòng ngủ